Fair Use Policy

Beleid voor aanvaardbaar gebruik door Eindgebruikers

Het gebruik van het FindNFund Platform door Eindgebruikers van het Lid is de verantwoordelijkheid van het Lid.

Bij wijze van voorbeeld, maar niet hiertoe beperkt, zal Eindgebruiker (a) geen enkele actie ondernemen of (b) informatie uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins verspreiden of de verspreiding ervan vergemakkelijken op of via het FindNFund Platform:

 • Die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander (intellectueel eigendoms)recht van enige andere natuurlijke, of rechtspersoon (met inbegrip van FindNFund) of enige wettelijke of contractuele verplichting schendt;
 • waarvan Eindgebruiker weet dat deze onjuist, misleidend, onwaarachtig of onnauwkeurig is;
 • die wordt beschouwd als illegale content zoals beschreven in Artikel 2, sub g van (EU)Verordening 2022/2065 (DSA) of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
 • die onbevoegde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail ("spamming") inhoudt;
 • die anders dan gepast gebruik van een uitnodigings-URL, commerciële activiteiten (al dan niet met winstoogmerk) en/of verkoop inhoudt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FindNFund;
 • die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden, wormen, logic bombs of programma's bevat die zijn ontworpen of bedoeld om de juiste werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, uit te schakelen, te beschadigen, te beperken of te verstoren of om schade toe te brengen aan of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een systeem, gegevens, wachtwoord of andere informatie van FindNFund of een derde partij;

of

 • die iemands identificatiedocumenten of gevoelige financiële informatie bevat;

(noch een derde toestaan het voorgaande te doen);

Voorts zal de Eindgebruiker niet (direct of indirect):

 • het FindNFund Platform gebruiken op een manier die de integriteit of continuïteit van de systemen van FindNFund aantast;
 • (delen van) het FindNFund Platform op enigerlei wijze doorverkopen of verder distribueren;
 • ongevraagde berichten naar FindNFund en of een derde-ontvanger sturen;
 • de goede werking van het FindNFund Platform of activiteiten die op het FindNFund Platform worden uitgevoerd, verstoren of proberen te verstoren;
 • maatregelen die FindNFund gebruikt om toegang tot het FindNFund Platform (of andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met het FindNFund Platform) te voorkomen of te beperken, omzeilen;
 • handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen gebruiken om pagina's van het FindNFund Platform te "crawlen" of te "spideren";
 • het FindNFund Platform wijzigen, kopiëren, spiegelen, scrapen, aanpassen, reproduceren, distribueren, vertalen, er afgeleide werken of aanpassingen van maken, openbaren, verder openbaar maken, hergebruiken, verkopen, verhandelen of op enigerlei wijze exploiteren;
 • anderszins handelingen verrichten die in strijd zijn met deze Voorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan vrijwaart en compenseert Eindgebruiker FindNFund voor alle derde-overeenkomsten tussen Eindgebruikers en vorderingen van derden (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit enig gebruik van het FindNFund Platform door Eindgebruiker dat in strijd is met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, of anderszins onrechtmatig is.