FindNFund Platform Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: Maart 2023

1. Doel

1.1 Deze FindNFund Platform Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op de relatie tussen FindNFund en Leden van het FindNFund Platform. Door toegang tot, gebruik van, of een poging tot gebruik van het FindNFund Platform via Eindgebruikers in welke hoedanigheid dan ook, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt en ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

1.2 Elk Lid is verantwoordelijk voor de naleving van alle regels en voorschriften die van toepassing zijn in zijn land van verblijf en/of het land van waaruit het Lid toegang heeft tot het FindNFund Platform. Elk Lid verklaart en garandeert dat zijn gebruik van het FindNFund Platform is toegestaan onder de toepasselijke regelgeving.

1.3 Aanvullende informatie, richtlijnen en FAQ's over het FindNFund Platform, die op gezette tijden gewijzigd kunnen worden, zullen op de Website worden gepubliceerd of worden verstuurd per e-mail.

1.4 Deze Voorwaarden regelen geen enkele (commerciële en/of juridische) relatie tussen Finders en Funders met betrekking tot de Donatie van Projecten (de Donatie-overeenkomst). FindNFund is geen partij bij dergelijke Donatie-overeenkomsten noch bij andere overeenkomsten tussen Finders en Funders, maar faciliteert slechts een platform voor Finders en Funders om elkaar te ontmoeten, met elkaar in contact te komen en samen te werken voor de funding van Projecten, zoals verder omschreven aan het begin van deze Voorwaarden.

1.5 Leden en Eindgebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle interacties met betrekking tot Projecten en Donatie-overeenkomsten met andere Leden en hun Eindgebruikers die plaatsvinden via het FindNFund Platform en daarbuiten, inclusief alle verklaringen, toezeggingen of handelingen of nalatigheden die voortvloeien uit dergelijke interacties.


2. Definities

2.1 Abonnementskosten: De abonnementskosten zoals vermeld op de FindNFund website en in het Account van Leden.

2.2 Account: De online persoonlijke omgeving van een Lid op het FindNFund Platform waar Eindgebruikers met hun inloggegevens en de juiste autorisatie toegang tot hebben.

2.3 Content: Alle inhoud en/of informatie gepubliceerd op het FindNFund Platform door elk Lid of hun Eindgebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de beschrijvingen van elk Lid, Projecten, doeleinden en contactgegevens.

2.4 Dashboard: De online omgeving in een account van een Lid waar een Eindgebruiker alle activiteiten en bijbehorende informatie van het Lid op het FindNFund Platform kan zien en beheren.

2.5 Eindgebruiker: Werknemers van een Lid of aan het Lid gelieerde ondernemingen en/of personen die op andere wijze zijn geassocieerd met een Lid (zoals een freelancer), die via hun Accounts toegang hebben tot en gebruik maken van het FindNFund Platform namens het Lid. Elke actie van een Eindgebruiker op het FindNFund Platform wordt beschouwd als een actie van dat Lid.

2.6 Finder: De rechtspersoon, vertegenwoordigd door een of meerdere bevoegde natuurlijk persoon/personen als Eindgebruiker(s), die is toegelaten tot het FindNFund Platform en die financiering zoekt voor Projecten en/of overige kosten of investeringen.

2.7 FindNFund: FindNFund B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Jan Luijkenstraat 68 III, 1071 CS Amsterdam), handelsregisternummer 85910929.

2.8 Funder: De rechtspersoon (vertegenwoordigd door een bevoegd natuurlijk persoon als Eindgebruiker) die is toegelaten tot het FindNFund Platform en op zoek is naar Leden en Projecten waaraan donaties kunnen worden gedaan.

2.9 Lid: De rechtspersoon (vertegenwoordigd door een of meerdere bevoegde natuurlijk persoon/personen als Eindgebruiker(s)) die gebruik maakt van het FindNFund Platform, zijnde een Finder , een Funder of beide.

2.10 Beheer van het aanvraagproces: Het gehele proces van het indienen, behandelen en uitvoeren van een aanvraag/beoordeling tot funding. Dit proces omvat, onder andere, het indienen van de aanvraag, het verstrekken van informatie over het Project en de verdere informatie-uitwisseling tussen de Finder en Funder(s). Dit proces vindt plaats in het Dashboard en verder in het FindNFund Platform.

2.11 Overeenkomst: De overeenkomst tussen FindNFund en elk Lid met als onderwerp het gebruik van het FindNFund Platform zoals beschreven in deze Voorwaarden, bestaande uit deze Voorwaarden en eventuele aanvullende afspraken tussen elk Lid en FindNFund.

2.12 Proefperiode: De periode van een week voorafgaand aan het daadwerkelijke abonnement waarin Finder het Platform gratis mag uitproberen.

2.13 Transaction fee: het door Funder te betalen bedrag bij een succesvolle funding van een op het FindNFund geplaatst Project. Meer informatie over de berekening van de Transaction fee is te vinden op de Website.

2.14 Overige definities - herkenbaar aan het gebruik van een hoofdletter aan het begin - kunnen ook in de onderstaande tekst worden gegeven.


3. Registratie en vereisten

3.1 Om het FindNFund Platform te kunnen gebruiken, moet een Eindgebruiker zich registreren op het Platform. Daarbij dient de Eindgebruiker het Beleid voor aanvaardbaar gebruik (bijgevoegd als Bijlage 1 en onderdeel van deze Voorwaarden) te aanvaarden. Deze registratie is onderdeel van het zogenaamde Onboardingproces. Deze Eindgebruiker kan zich dan aansluiten bij het Lid dat als organisatie geregistreerd is of het Lid als organisatie aanmelden, waarmee een Lid de status “geverifieerd” krijgt. De eerste Eindgebruiker van een Lid is het admin-account van het Lid.

3.2 Leden zullen FindNFund tijdens de registratie voorzien van alle noodzakelijke informatie om het Onboardingproces uit te voeren.

3.3 Nadat het Onboardingproces is afgerond, heeft het Lid toegang tot het FindNFund Platform.


4. Proefperiode

4.1 FindNFund kan een gratis Proefperiode aanbieden waarin het Lid (een deel van) het FindNFund Platform kan uitproberen. De duur van de Proefperiode voor het FindNFund Platform staat aangegeven op de Website. Deze Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Proefperiode en FindNFund is gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen aan het Lid voor het gebruik van het FindNFund Platform tijdens de Proefperiode.

4.2 Voor het einde van de Proefperiode ontvangt het Lid een bericht van FindNFund dat de Proefperiode bijna eindigt en krijgt het Lid het verzoek om betaalgegevens in te vullen en een betalend Lid te worden. Indien het Lid niet reageert, verloopt de Proefperiode automatisch en eindigt daarmee de toegang van het Lid tot het FindNFund Platform.

4.3 Tijdens hun Proefperiode kunnen Finders één aanvraag voor een Project indienen. Als de Finder aan het einde van de Proefperiode geen betaald abonnement afsluit, blijft de Content uit deze applicatie voor de Finder beschikbaar via het Account van Finder. Finder kan na de Proefperiode geen gebruik meer maken van het Platform. Een Funder heeft na de Proefperiode geen toegang meer tot aanvragen en het Platform.


5. Verantwoordelijkheden, verklaringen en garanties

5.1 FindNFund:

5.1.1 fungeert louter als aanbieder van het FindNFund Platform;

5.1.2 faciliteert het FindNFund Platform dat functioneert als een online ontmoetingsplaats en samenwerkingsplaats om instellingen voor goede doelen als Finders en professionele donateurs als Funders met elkaar te verbinden als Leden van het FindNFund Platform.

5.1.3 verklaart en garandeert dat het een rechtspersoon is die naar behoren is opgericht en rechtsgeldig bestaat onder de Nederlandse wetgeving en alle vereiste vennootschappelijke macht en autoriteit heeft om zijn activiteiten uit te oefenen zoals deze thans worden uitgeoefend.

5.2 FindNFund geeft Leden geen verklaring, garantie of andere zekerheid met betrekking tot:

5.2.1 het vermogen van FindNFund om het FindNFund Platform (verder) te (laten) ontwikkelen;

5.2.2 de juistheid of volledigheid van de informatie in alle Content zoals gepubliceerd op het FindNFund Platform door Leden en in alle documentatie over het FindNFund Platform ; en

5.2.3 het succes van het FindNFund Platform of de Projecten.

5.3 Finder:

5.3.1 is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de door Finder of zijn Eindgebruikers op het FindNFund Platform gepubliceerde Content;

5.3.2 mag het FindNFund Platform uitsluitend gebruiken voor zijn eigen Projecten;

5.3.3 neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle apparatuur die door Finder wordt gebruikt voor toegang tot het FindNFund Platform, zoals pc's, laptops, tablets of smartphones, veilig is en vrij van virussen en andere schadelijke software;

5.3.4 is als enige verantwoordelijk voor het onderzoek naar de geschiktheid van de Funder voor elk Project;

5.3.5 is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van het FindNFund Platform door zijn Eindgebruikers;

5.3.6 erkent en stemt ermee in dat het FindNFund Platform continue in ontwikkeling is en bugs of andere defecten kan bevatten.; en

5.3.7 zal zich met inbegrip van, maar niet beperkt tot bovenstaande punten te allen tijde gedragen zoals het een redelijk Finder betaamd.

5.4 Finder verklaart en garandeert dat:

5.4.1 het de benodigde rechten heeft om de Content op het FindNFund Platform te publiceren;

5.4.2 alle verstrekte informatie met betrekking tot het Onboardingproces en het gebruik van het FindNFund Platform volledig en correct is;

5.4.3 alle verstrekte Content met betrekking tot het project volledig, juist en voor Funders begrijpelijk is, zodat Funders met kennis van zaken kunnen beslissen of zij het project willen financieren;

5.4.4 Finder te allen tijde zorgt dat statuswijzigingen voor ingediende aanvragen onverwijld via het FindNFund Platform worden gecommuniceerd;

5.4.5 Finder het FindNFund Platform alleen zal gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, de Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving; en

5.4.6 zijn Eindgebruikers wettelijk bevoegd zijn om Finder te vertegenwoordigen.

5.5 Funder:

5.5.1 is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de door Funder of zijn Eindgebruikers op het FindNFund Platform gepubliceerde Content;

5.5.2 is zich ten volle bewust van het feit dat het Platform geen enkele vorm van advies is. Funder is zelf als enige verantwoordelijkheid over de beoordeling van de geschiktheid en aanvaardbaarheid van de Projecten;

5.5.3 neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alle apparatuur die door Funder wordt gebruikt voor toegang tot het FindNFund Platform, zoals pc's, laptops, tablets of smartphones, veilig is en vrij van virussen en andere schadelijke software;

5.5.4 is als enige verantwoordelijk voor het onderzoek naar de geschiktheid van elk Project;

5.5.5 blijft verantwoordelijk voor het gebruik van het FindNFund Platform door zijn Eindgebruikers;

5.5.6 is verplicht tot betaling van de Transaction fee voor alle succesvolle funding van een aanvraag ingediend via het FindNFund Platform;

5.5.7 erkent en stemt ermee in dat het FindNFund Platform continu in ontwikkeling is en bugs of andere disfuncties kan bevatten; en

5.5.8 zal zich met inbegrip van, maar niet beperkt tot bovenstaande punten te allen tijde gedragen zoals het een redelijk Funder betaamd.

5.6 Funder verklaart en garandeert dat:

5.6.1 het de benodigde rechten heeft om de Content op het FindNFund Platform te publiceren;

5.6.2 het naar behoren is opgericht en rechtsgeldig bestaat onder de wetgeving van zijn rechtsgebied en alle vereiste vennootschappelijke macht en autoriteit heeft om zijn activiteiten uit te oefenen, zoals die thans worden uitgeoefend;

5.6.3 Funder te allen tijde zorgt dat statuswijzigingen voor ontvangen aanvragen onverwijld via het FindNFund Platform worden gecommuniceerd;

5.6.4 het FindNFund Platform uitsluitend zal gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden, de toepasselijke Privacymededeling en de toepasselijke wetgeving; en

5.6.5 zijn Eindgebruikers wettelijk bevoegd zijn om Funder te vertegenwoordigen.

5.7 Het Lid vrijwaart FindNFund tegen elke vordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat het beschikbaar stellen van enige Content inbreuk maakt op een recht van die derde.


6. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

6.1 Het Lid zal het FindNFund Platform niet gebruiken voor enig doel dat verboden is onder deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving, maar alleen voor het doel waarvoor FindNFund het bedoeld heeft. Het Lid is verantwoordelijk voor al zijn activiteiten in verband met zijn Accounts en het FindNFund Platform. Gebruik van het FindNFund Platform door Eindgebruikers van het Lid, inclusief het handelen in lijn met het Beleid voor aanvaardbaar gebruik is de verantwoordelijkheid van het Lid.

6.2 Indien een Lid en/of Eindgebruiker naar het oordeel van FindNFund in strijd met de Voorwaarden handelt, behoudt FindNFund zich te allen tijde het recht voor de betreffende Account en/of het betreffende Lid te blokkeren of te beëindigen en alle daaraan gerelateerde Content te verwijderen.

6.3 Indien het Lid constateert dat op het FindNFund Platform geplaatste Content in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, in het bijzonder in het geval van duidelijk onrechtmatige content (bijvoorbeeld content die lasterlijk of denigrerend is of inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten), zal het Lid FindNFund hiervan op de hoogte stellen door een Notice-and-Action-Down verzoek (NTA-verzoek) te sturen naar [info@FindNFund.nl]. In dat geval dient het Lid FindNFund alle informatie te verstrekken die FindNFund nodig heeft om de betreffende Content te identificeren en indien nodig verdere acties te ondernemen, zoals:

 • Beschrijving van de betwiste Content en de precieze locatie;
 • De redenen waarom de informatie moet worden verwijderd, bij voorkeur met inbegrip van de juridische en feitelijke grondslag;
 • Naam en andere beschikbare informatie van het Lid en/of de Eindgebruiker die de informatie heeft geüpload; en
 • een te goede trouw verklaring van de overtuiging van de persoon of entiteit die de melding doet dat de daarin vervatte informatie en beweringen nauwkeurig en volledig zijn.

6.4 FindNFund heeft geen invloed op de gegevens en informatie die tussen Leden en/of Eindgebruikers op het FindNFund Platform en daarbuiten worden uitgewisseld of hun handelingen op of buiten het FindNFund Platform. Tenzij anders bepaald bij wet, is FindNFund niet aansprakelijk voor deze gegevens, informatie of handelingen. FindNFund is evenmin aansprakelijk voor gegevens of informatie die als gevolg van deze transmissie onvolledig of onjuist zijn of die ten onrechte worden uitgewisseld.


7. Vertrouwelijkheid

7.1 Leden en/of Eindgebruikers zullen de door FindNFund of andere Leden en/of Eindgebruikers verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, indien deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of indien het Lid en/of de Eindgebruiker weet of redelijkerwijs moet aannemen dat deze informatie als vertrouwelijk is bedoeld. Leden en Eindgebruikers zullen geen informatie gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het gebruik van het FindNFund Platform. Leden en Eindgebruikers zullen deze vertrouwelijkheidsverplichting opleggen aan hun werknemers en andere door hen ingeschakelde derden.

7.2 Deze bepalingen blijven van toepassing nadat het Lid het gebruik van het FindNFund Platform om welke reden dan ook heeft gestaakt en zolang FindNFund het recht heeft zich op het vertrouwelijke karakter van deze informatie te beroepen.


8. Abonnementskosten

8.1 Voor het gebruik van het FindNFund Platform door Leden past FindNFund de tussen FindNFund en het Lid overeengekomen Abonnementskosten toe, welke zijn vermeld op de FindNFund website en zoals gespecificeerd in het Account van het Lid. Naast de Abonnementskosten is Funder ook de Transaction fee verschuldigd bij elke succesvolle funding van Projecten geplaatst op het FindNFund Platform, ongeacht of de verdere aanvraag en afhandeling van de funding al dan niet via het FindNFund Platform heeft plaatsgevonden.

8.2 Facturatie voor Finders vindt maandelijks plaats met een betalingstermijn per automatische incasso. FindNFund kan de Finder en/of zijn Eindgebruikers de toegang tot het FindNFund Platform ontzeggen, indien betaling niet binnen dertig (30) dagen na datum van incasso heeft plaatsgevonden. Finder voorziet FindNFund van een machtiging voor de incasso na afloop van de Proefperiode.

8.3 Facturatie voor Funders vindt eenmaal per jaar plaats per automatische incasso. FindNFund kan Funder en/of zijn Eindgebruikers de toegang tot het FindNFund Platform ontzeggen indien betaling niet binnen dertig (30) dagen na datum van incasso heeft plaatsgevonden.

8.4 FindNFund behoudt zich het recht voor de Abonnementskosten voor het FindNFund Platform op gezette tijden te herzien en aan te passen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe functionaliteiten of kenmerken aan het FindNFund Platform worden toegevoegd. FindNFund zal het Lid ten minste dertig (30) dagen voor de prijswijziging op de hoogte stellen van elke wijziging van de Abonnementsgelden, inclusief de datum waarop deze prijswijziging van kracht wordt. Indien het Lid niet akkoord wenst te gaan met de wijziging van de Abonnementsgelden, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving en met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen voor het FindNFund Platform van kracht worden.


9. Duur en beëindiging

9.1 Leden hebben te allen tijde het recht de Overeenkomst te beëindigen door zich uit te schrijven van het FindNFund Platform of door middel van een kennisgeving aan FindNFund op voorwaarde dat het Lid op het moment van beëindiging van de Overeenkomst geen effectieve, lopende Projecten of Project gerelateerde verplichtingen heeft. Bij een vroegtijdige beëindiging betalen Leden voor de volledige contractsperiode.

9.2 FindNFund heeft het recht om de levering van het FindNFund Platform te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te schorten of te wijzigen, bijvoorbeeld (maar niet hiertoe beperkt) indien FindNFund in het algemeen besluit een of meer van zijn diensten te staken of te wijzigen.


10. Beschikbaarheid, afwijzing van garanties

10.1 Voor zover wettelijk toegestaan wijst FindNFund hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot het FindNFund Platform af. Het FindNFund Platform wordt aangeboden 'as is' en 'as available' zonder enige vorm van garantie, wat betekent dat FindNFund niet garandeert dat het FindNFund Platform vrij is van fouten en zonder onderbrekingen functioneert. Daarnaast wijst FindNFund alle impliciete garanties af dat het FindNFund Platform en het gebruik daarvan in overeenstemming zullen zijn met de verwachtingen van het Lid daarvan.

10.2 FindNFund garandeert niet dat het FindNFund Platform tijdig wordt aangepast aan eventuele wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving.

10.3 FindNFund zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om het FindNFund Platform zoveel mogelijk beschikbaar te stellen. FindNFund doet echter geen toezeggingen met betrekking tot de beschikbaarheid, continuïteit, functionaliteit of bruikbaarheid van het FindNFund Platform, noch doet het andere toezeggingen dan die welke uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen. Het Lid erkent dat het FindNFund Platform wordt aangeboden via het internet en mobiele netwerken en dat de kwaliteit en beschikbaarheid ervan dan ook kunnen worden beïnvloed door factoren die buiten de redelijke macht van FindNFund vallen.

10.4 FindNFund zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de functionaliteit van het FindNFund Platform te verbeteren, onder meer door updates en het corrigeren van fouten. Indien enig onderhoud of wijziging kan leiden tot beperkingen van de beschikbaarheid, zal FindNFund redelijke inspanningen leveren om dit onderhoud uit te voeren tijdens periodes waarin relatief beperkt gebruik wordt gemaakt van het FindNFund Platform door Leden.

10.5 FindNFund behoudt zich het recht voor om voor de levering van (onderdelen van) het FindNFund Platform gebruik te maken van derden (de Onderaannemers).


11. Aansprakelijkheid

11.1 FindNFund is niet aansprakelijk jegens het Lid voor enige schade die het Lid lijdt als gevolg van of in verband met het gebruik van het FindNFund Platform door het Lid, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van FindNFund. In ieder geval, zonder daartoe beperkt te zijn, is FindNFund niet aansprakelijk voor:

i. alle schade volgend uit het handelen of het nalaten van Leden en/of Eindgebruikers;

ii. alle schade volgend uit de inhoud van de door FindNFund geplaatste informatie, eventuele onnauwkeurigheid en/of onjuistheid met betrekking tot de werking van het FindNFund Platform en de door Finder in de ingediende Projecten verstrekte Content;

iii. alle schade volgend uit de onnauwkeurigheid van het Dashboard van de Leden en de via het Dashboard gemaakte berekeningen;

iv. alle schade die wordt veroorzaakt wanneer een Eindgebruiker handelt op basis van onjuiste of onvolledige Content die door een ander Lid en/of Eindgebruiker is verstrekt (bijvoorbeeld wanneer een Finder onjuiste informatie over zijn Project verstrekt);

v. alle indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, goodwillverlies, verlies door bedrijfsonderbreking en verlies van Gegevens; en

vi. alle schade die wordt veroorzaakt doordat een Funder of Finder zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet nakomt.

11.2 Indien FindNFund, om welke reden dan ook, aansprakelijk is, zal de totale aansprakelijkheid van FindNFund jegens het Lid niet hoger zijn dan het totale bedrag van de Kosten die door het Lid zijn betaald in de zes maanden voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis(sen) die de aansprakelijkheid veroorzaakt/veroorzaken zich heeft/hebben voorgedaan.

11.3 FindNFund is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van zijn diensten met betrekking tot het FindNFund Platform ontstaat doordat FindNFund is uitgegaan van door het Lid verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

11.4 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van FindNFund uitsluiten of beperken die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving.


12. Intellectuele eigendom

12.1 FindNFund (of onze licentiegever of leverancier, indien FindNFund gebruik maakt van third-party software) is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op en/of verband houden met het FindNFund Platform (inclusief de onderliggende bron- en objectcode), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, merkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten en processen (de Intellectuele Eigendomsrechten).

12.2 FindNFund verleent het Lid een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, royaltyvrij en niet-exclusief recht om het FindNFund Platform te gebruiken, mits het Lid al zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden nakomt.

12.3 Indien het Lid zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden niet nakomt, kan FindNFund het recht op gebruik van het FindNFund Platform intrekken zonder dat enige ingebrekestelling of schadevergoeding vereist is.

12.4 Het Lid garandeert de eigenaar en/of rechtmatige licentiehouder te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door dat Lid aan FindNFund en het FindNFund Platform verstrekte Content en Project. Het Lid verleent FindNFund een overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken in het kader van het aanbieden van het FindNFund Platform. Niets in deze Voorwaarden zal worden opgevat als overdracht of toekenning van Intellectuele Eigendomsrechten van FindNFund aan het Lid, van het Lid aan FindNFund of van het Lid aan een ander Lid.


13. Gegevens

13.1 FindNFund verwerkt persoonsgegevens van Eindgebruikers. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring van FindNFund.

13.2 Door gebruik te maken van het FindNFund Platform kunnen Lid en/of Eindgebruiker ook zelf persoonsgegevens verwerken. Het Lid garandeert alleen persoonsgegevens te verwerken in lijn met de toepasselijke privacywetgeving, zoals maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

13.3 Het Lid en/of zijn Eindgebruikers garanderen dat zij geen mail zullen verspreiden die massamailings, junkmail of spamming inhoudt, of bestemd is voor reclame, marketing of andere commerciële doeleinden.


14. Overig

14.1 FindNFund behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Eventuele materiële wijzigingen in de Voorwaarden zullen worden aangekondigd via het FindNFund Platform en (indien mogelijk) door het versturen van een kennisgeving aan het Lid of de Account, ten minste 30 dagen voordat de materiële wijzigingen van kracht worden. Indien het Lid niet akkoord gaat met de materiële wijzigingen, heeft het Lid het recht zijn gebruik van het FindNFund Platform te beëindigen in overeenstemming met artikel 9. Voortgezet gebruik van het FindNFund Platform na de ingangsdatum geldt als aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

14.2 Indien FindNFund (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden opgevat als instemming of als afstand van het recht om deze op een later moment tegen een Lid af te dwingen.

14.3 Het Lid kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan derden. FindNFund kan alle rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen aan een derde, zonder dat daarvoor toestemming van het Lid nodig is.

14.4 Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig, vernietigbaar of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het onwettige, nietige, vernietigbare of anderszins niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling dicht benadert.

14.5 De Overeenkomst omvat de volledige afspraak en overeenkomst tussen FindNFund en de Leden met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken en overeenkomsten tussen FindNFund en de Leden met betrekking tot dat onderwerp. Anders dan beschreven in artikel 14.1 kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst tussen FindNFund en Leden. De Overeenkomst met FindNFund kan door het Lid alleen worden aangegaan door een Eindgebruiker van het Lid die wettelijk bevoegd is om het Lid te vertegenwoordigen.

14.6 FindNFund is gerechtigd zijn vorderingen tot betaling van enig aan een derde verschuldigd bedrag te verkopen, over te dragen of te verpanden.


15. Overmacht

15.1 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat FindNFund of het Lid een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, anders dan een verplichting tot betaling, niet of te laat nakomt, wordt die verplichting opgeschort voor de duur van het geval van overmacht.

15.2 Een partij die zich bewust wordt van een geval van overmacht dat aanleiding geeft of waarschijnlijk zal geven tot verzuim of vertraging bij de uitvoering van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, moet (i) de wederpartij daarvan onverwijld in kennis stellen, en (ii) de wederpartij op de hoogte stellen van de periode gedurende welke dit verzuim of deze vertraging naar verwachting zal voortduren.

15.3 Indien een situatie van overmacht langer dan zestig dagen duurt, heeft FindNFund of het Lid het recht de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval dient al hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst reeds is gepresteerd naar evenredigheid te worden vergoed, zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zijn.


16. Toepasselijk recht en jurisdictie

16.1 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.


FindNFund B.V., handelend onder de naam FindNFund Oosteinde 13 I 1717WT Amsterdam Nederland info@findnfund.com Kamer van Koophandel: 85910929

Bijlage 1: Beleid voor aanvaardbaar gebruik door Eindgebruikers

Het gebruik van het FindNFund Platform door Eindgebruikers van het Lid is de verantwoordelijkheid van het Lid.

Bij wijze van voorbeeld, maar niet hiertoe beperkt, zal Eindgebruiker (a) geen enkele actie ondernemen of (b) informatie uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins verspreiden of de verspreiding ervan vergemakkelijken op of via het FindNFund Platform:

 • Die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander (intellectueel eigendoms)recht van enige andere natuurlijke, of rechtspersoon (met inbegrip van FindNFund) of enige wettelijke of contractuele verplichting schendt;
 • waarvan Eindgebruiker weet dat deze onjuist, misleidend, onwaarachtig of onnauwkeurig is;
 • die wordt beschouwd als illegale content zoals beschreven in Artikel 2, sub g van (EU)Verordening 2022/2065 (DSA) of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
 • die onbevoegde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail ("spamming") inhoudt;
 • die anders dan gepast gebruik van een uitnodigings-URL, commerciële activiteiten (al dan niet met winstoogmerk) en/of verkoop inhoudt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FindNFund;
 • die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden, wormen, logic bombs of programma's bevat die zijn ontworpen of bedoeld om de juiste werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, uit te schakelen, te beschadigen, te beperken of te verstoren of om schade toe te brengen aan of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een systeem, gegevens, wachtwoord of andere informatie van FindNFund of een derde partij;

of

 • die iemands identificatiedocumenten of gevoelige financiële informatie bevat;

(noch een derde toestaan het voorgaande te doen);

Voorts zal de Eindgebruiker niet (direct of indirect):

 • het FindNFund Platform gebruiken op een manier die de integriteit of continuïteit van de systemen van FindNFund aantast;
 • (delen van) het FindNFund Platform op enigerlei wijze doorverkopen of verder distribueren;
 • ongevraagde berichten naar FindNFund en of een derde-ontvanger sturen;
 • de goede werking van het FindNFund Platform of activiteiten die op het FindNFund Platform worden uitgevoerd, verstoren of proberen te verstoren;
 • maatregelen die FindNFund gebruikt om toegang tot het FindNFund Platform (of andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met het FindNFund Platform) te voorkomen of te beperken, omzeilen;
 • handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen gebruiken om pagina's van het FindNFund Platform te "crawlen" of te "spideren";
 • het FindNFund Platform wijzigen, kopiëren, spiegelen, scrapen, aanpassen, reproduceren, distribueren, vertalen, er afgeleide werken of aanpassingen van maken, openbaren, verder openbaar maken, hergebruiken, verkopen, verhandelen of op enigerlei wijze exploiteren;
 • anderszins handelingen verrichten die in strijd zijn met deze Voorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan vrijwaart en compenseert Eindgebruiker FindNFund voor alle derde-overeenkomsten tussen Eindgebruikers en vorderingen van derden (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit enig gebruik van het FindNFund Platform door Eindgebruiker dat in strijd is met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, of anderszins onrechtmatig is.